You are viewing an old revision of this post, from 2016-05-27 @ 10:52:36. See below for differences between this version and the current revision.


Ksiega

Stan na dzień: 2016-05-27

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000018638
Oznaczenie organu: W – 02

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000018638
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W – Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 02 – Wojewoda Dolnośląski
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość Jelenia Góra
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostępniona jest skrytka pocztowa Jelenia Góra
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego 75 7552064 do 68
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 0261011
Rubryka 10. Numer REGON podmiotu leczniczego 230081055
Rubryka 11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 6112223263
Rubryka 12. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 0100 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Rubryka 13. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Minister Spraw Wewnętrznych
14 – Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Rubryka 14. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 1998-10-01
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 15. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 1999-01-14
Rubryka 16. Data zmiany wpisu do rejestru 2016-05-19
Rubryka 17. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
2013-11-16 Certyfikat w zakresie ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscia – wymagania, dotycza calego podmiotu leczniczego albo jego przedsiebiorstwa
Rubryka 19. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
2014-09-29
       Pozytywna z nieprawidłowościami
sprawa PS-ZP.9612.77.2014
      
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1
2012-05-22 - 2013-05-21
Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Suma gwarancyjna: 350000 PLN 
Suma ubezpieczenia:  PLN
2
2013-05-22 - 2014-05-21
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000 EUR 
Suma ubezpieczenia:  PLN
3
2014-05-22 - 2015-05-21
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000 EUR 
Suma ubezpieczenia:  PLN
4
2015-05-22 - 2016-05-21
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350.000 EUR 
Suma ubezpieczenia:  
5
2016-05-22 - 2017-05-21
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000 EUR 
Suma ubezpieczenia:  
Rubryka 31. Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu Brak wpisu
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy Brak wpisu
5. Miejscowość Brak wpisu
PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO
Lp. 1
Rubryka 22. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO STACJONARNEGO I CAŁODOBOWEGO SANATORIUM „AGAT”
Rubryka 23. Adres i numer telefonu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
1. Ulica  ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68
Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 25. Adres strony internetowej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 0261011
Rubryka 27. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 28. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 2 – Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – inne niż szpitalne
Rubryka 29. Data rozpoczęcia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1998-10-01
Rubryka 30. Data zakończenia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Brak wpisu
Lp. 2
Rubryka 22. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO AMBULATORYJNEGO SANATORIUM „AGAT”
Rubryka 23. Adres i numer telefonu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
1. Ulica  ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 75-52064 do 68
Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 25. Adres strony internetowej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 0261011
Rubryka 27. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500036
Rubryka 28. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 3 – Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 29. Data rozpoczęcia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 2005-12-27
Rubryka 30. Data zakończenia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW PODMIOTU LECZNICZEGO
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO STACJONARNEGO I CAŁODOBOWEGO SANATORIUM „AGAT”
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 1998-10-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
Lp. 2 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO AMBULATORYJNEGO SANATORIUM „AGAT”
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 75-52064 do 68
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500036
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 02
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 2005-12-27
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA I ICH PROFILE
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Oddział Ogólnosanatoryjny
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68 wew.4342 i 4344
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 001
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
6500
Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
2
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
34 Urologia
3
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
22 Neurologia
4
 
67 Reumatologia
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 184
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 2 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Oddział Szpitalny
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68 wew. 4242 i 4244
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 002
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
6100
Oddział uzdrowiskowy szpitalny
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
22 Neurologia
2
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
67 Reumatologia
3
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 45
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 3 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Oddział Ginekologiczny (Oddział Szpitalny Ginekologiczny)
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość Jelenia Góra
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 003
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
4452
Oddział ginekologiczny
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
29 Położnictwo i ginekologia
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2002-10-15
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 25
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 4 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Zakład Usprawniania Leczniczego
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68 wew. 4018
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 004
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
9000
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna
38 Balneologia i medycyna fizykalna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 5 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość Jelenia Góra
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 005
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
1302
Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.3 Rehabilitacja ambulatoryjna
33 Rehabilitacja medyczna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2005-12-27
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 6 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Poradnia Stomatologiczna
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość Jelenia Góra
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 006
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
1800
Poradnia stomatologiczna
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.3.2 Leczenie stomatologiczne
77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2002-10-15
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 7 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość Jelenia Góra
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 007
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
7100
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.4.1 Badania laboratoryjne
10 Diagnostyka laboratoryjna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2005-12-27
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 8 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Przychodnia Uzdrowiskowa
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowość JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 75-52064 do 68 wew. 4028
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy) 23008105500036
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 008
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
1330
Dział (pracownia) balneoterapii
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.3 Rehabilitacja ambulatoryjna
33 Rehabilitacja medyczna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 02
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2005-12-27
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0

Lista wpisów archiwalnych: