bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Deklaracja Dostępności

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat” w Jeleniej Górze

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA “Agat” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat” w Jeleniej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • tłumaczenie na język migowy

Skróty klawiaturowe

Istnieje możliwość poruszania się po witrynie za pomocą klawiszy Tab i Shift+Tab, obsługi rozwijanych menu za pomocą Tab i Shift+Tab, zamykania ich za pomocą Esc, uruchamiania przycisków i łączy za pomocą klawisza Enter, nawigowania między elementami radiowymi i polami wyboru za pomocą klawiszy strzałek oraz wypełniania ich za pomocą klawisza spacji lub Enter.
Użytkownicy mogą również używać skrótów klawiszowych, takich jak “M” (menu), “H” (nagłówki), “F” (formularze), “B” (przyciski) i “G” (grafika), aby przejść do określonych elementów. Wywołanie panelu dostępności Alt+9

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat” w Jeleniej Górze
 • Adres: ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra
 • E-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl
 • Telefon: 75 75 510 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Lista wpisów archiwalnych:

There are no revisions for this post.

Data publikacji, autor:

Menu