bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “Agat”

Poprawa efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna

Zakładka EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA na stronach BIP SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA “AGAT” w Jeleniej Górze powstała w celu realizacji ustawowego obowiązku o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), w myśl którego jednostki sektora publicznego zobowiązane są do informowania o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

  •    umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  •    nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  •     wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
  •   nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
  •     sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

W ramach działalności oraz ukierunkowania działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w jednostce zastosowano następujące środki poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do użytkowanej nieruchomości oraz wyposażenia:

1.Rok 2013

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania pod nazwą :

“Budowa instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla obiektu SP ZOZ

Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „AGAT” w Jeleniej Górze”.

Termin realizacji grudzień 2013r.

2.Rok 2014

Budowa instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla obiektu SP ZOZ

Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „AGAT” w Jeleniej Górze zasilanej przez 143 płyty kolektorów

słonecznych wraz z zasobnikami buforowymi wody grzejnej i wymiennikami ciepła.

Termin realizacji wrzesień 2014r.

Wartość projektu: 858.893,00 PLN
Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu :179.000,00PLN

Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu : 358.000,00PLN

Dotacja MSW : 252.000,00PLN

Środki własne : 69.893,00PLNLista wpisów archiwalnych:

Data publikacji, autor:

Menu