bip-logo

Biuletyn Informacji Publicznej
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA “Agat”

Data publikacji, autor:

Informacje wstępne BIP

You are viewing an old revision of this post, from 2017-10-19 @ 09:45:39. See below for differences between this version and the current revision.

Ksiega

Stan na dzien: 2017-10-19

KSIEGA REJESTROWA

Nr ksiegi 000000018638
Oznaczenie organu: W – 02

DZIAL I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKLADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer ksiegi rejestrowej 000000018638
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzacego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W – Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 02 – Wojewoda Dolnośląski
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imie i nazwisko podmiotu leczniczego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Jelenia Góra
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego 757552064
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego sekretariat@sanatorium-agat.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 0261011
Rubryka 10. Numer REGON podmiotu leczniczego 230081055
Rubryka 11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 6112223263
Rubryka 12. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiacym czesc IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 0100 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Rubryka 13. Nazwa podmiotu tworzacego oraz kod resortowy stanowiacy czesc III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebedacego przedsiebiorca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
14 – Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Rubryka 14. Informacje dotyczace prowadzenia dzialalnosci leczniczej
1. Data rozpoczecia dzialalnosci leczniczej 1998-10-01
2. Data rozpoczecia dzialalnosci leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej, zwanej dalej ustawa Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 15. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 1999-01-14
Rubryka 16. Data zmiany wpisu do rejestru 2017-07-13
Rubryka 17. Informacje dotyczace wykreslenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakonczenia dzialalnosci leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczace akredytacji w zakresie jakosci udzielanych swiadczen zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
2013-11-16 Certyfikat w zakresie ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscia – wymagania, dotycza calego podmiotu leczniczego albo jego przedsiebiorstwa
Rubryka 19. Informacje dotyczace akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia ksztalcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stazu kierunkowego, stazu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na liste podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejetnosci z zakresu wezszych dziedzin medycyny lub udzielania okreslonych swiadczen zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje dotyczace przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
2014-09-29
              Pozytywna z nieprawidłowościami
sprawa PS-ZP.9612.77.2014
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarl umowe ubezpieczenia z tytulu zdarzen medycznych – takze informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzen) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzen)
1
2012-05-22 - 2013-05-21
Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
											Suma gwarancyjna: 350000 PLN
											Suma ubezpieczenia:  PLN
2
2013-05-22 - 2014-05-21
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
											Suma gwarancyjna: 350000 EUR
											Suma ubezpieczenia:  PLN
3
2014-05-22 - 2015-05-21
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
											Suma gwarancyjna: 350000 EUR
											Suma ubezpieczenia:  PLN
4
2015-05-22 - 2016-05-21
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
											Suma gwarancyjna: 350.000 EUR
											Suma ubezpieczenia:
5
2016-05-22 - 2017-05-21
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
											Suma gwarancyjna: 350000 EUR
											Suma ubezpieczenia:
Rubryka 31. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowosc Brak wpisu
ZAKLADY LECZNICZE
Lp.
1
Rubryka 22. Nazwa zakladu leczniczego PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO STACJONARNEGO I CAŁODOBOWEGO SANATORIUM „AGAT”
Rubryka 23. Adres i numer telefonu zakladu leczniczego
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68
Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej zakladu leczniczego sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 25. Adres strony internetowej zakladu leczniczego www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie zaklad leczniczy 0261011
Rubryka 27. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 28. Rodzaj dzialalnosci leczniczej wykonywanej w zakladzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiacym czesc VI systemu kodów identyfikacyjnych 2 – Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – inne niż szpitalne
Rubryka 29. Data rozpoczecia dzialalnosci leczniczej zakladu leczniczego 1998-10-01
Rubryka 30. Data zakonczenia dzialalnosci leczniczej zakladu leczniczego Brak wpisu
Lp.
2
Rubryka 22. Nazwa zakladu leczniczego PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO AMBULATORYJNEGO SANATORIUM „AGAT”
Rubryka 23. Adres i numer telefonu zakladu leczniczego
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 75-52064 do 68
Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej zakladu leczniczego sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 25. Adres strony internetowej zakladu leczniczego www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie zaklad leczniczy 0261011
Rubryka 27. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500036
Rubryka 28. Rodzaj dzialalnosci leczniczej wykonywanej w zakladzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiacym czesc VI systemu kodów identyfikacyjnych 3 – Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 29. Data rozpoczecia dzialalnosci leczniczej zakladu leczniczego 2005-12-27
Rubryka 30. Data zakonczenia dzialalnosci leczniczej zakladu leczniczego Brak wpisu
DZIAL II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKLADÓW LECZNICZYCH
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO STACJONARNEGO I CAŁODOBOWEGO SANATORIUM „AGAT”
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie jednostka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakladu leczniczego, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczecia dzialalnosci przez jednostke organizacyjna 1998-10-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez jednostke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakonczenia dzialalnosci przez jednostke organizacyjna Brak wpisu
Lp. 2 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO AMBULATORYJNEGO SANATORIUM „AGAT”
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc JELENIA GÓRA
6. Numer telefonu 75 75-52064 do 68
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie jednostka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500036
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakladu leczniczego, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 02
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczecia dzialalnosci przez jednostke organizacyjna 2005-12-27
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez jednostke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakonczenia dzialalnosci przez jednostke organizacyjna Brak wpisu
DZIAL III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKLADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Oddział Ogólnosanatoryjny
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68 wew.4342 i 4344
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy komórke organizacyjna stanowiacy czesc VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 001
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujacy specjalnosc komórki organizacyjnej, stanowiacy czesc VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 6500
Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
2
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
34 Urologia
3
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
22 Neurologia
4
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
67 Reumatologia
5
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
38 Balneologia i medycyna fizykalna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna, w której dziala komórka organizacyjna, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczecia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez komórke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakonczenia dzialalnosci przez komórke organizacyjna Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łózek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łózek ogółem 184
2. Liczba łózek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łózek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 2 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Oddział Szpitalny
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68 wew. 4242 i 4244
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy komórke organizacyjna stanowiacy czesc VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 002
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujacy specjalnosc komórki organizacyjnej, stanowiacy czesc VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 6100
Oddział uzdrowiskowy szpitalny
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
22 Neurologia
2
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
67 Reumatologia
3
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
4
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
38 Balneologia i medycyna fizykalna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna, w której dziala komórka organizacyjna, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczecia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez komórke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakonczenia dzialalnosci przez komórke organizacyjna Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łózek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łózek ogółem 45
2. Liczba łózek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łózek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 3 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Oddział Ginekologiczny (Oddział Szpitalny Ginekologiczny)
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy komórke organizacyjna stanowiacy czesc VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 003
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujacy specjalnosc komórki organizacyjnej, stanowiacy czesc VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 4452
Oddział ginekologiczny
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
29 Położnictwo i ginekologia
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna, w której dziala komórka organizacyjna, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczecia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez komórke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakonczenia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 2002-10-15
Rubryka 13. Liczba łózek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łózek ogółem 25
2. Liczba łózek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łózek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 4 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Zakład Usprawniania Leczniczego
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer telefonu 75 7552064 do 68 wew. 4018
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy komórke organizacyjna stanowiacy czesc VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 004
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujacy specjalnosc komórki organizacyjnej, stanowiacy czesc VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 9000
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna
38 Balneologia i medycyna fizykalna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna, w której dziala komórka organizacyjna, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczecia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez komórke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakonczenia dzialalnosci przez komórke organizacyjna Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łózek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łózek ogółem 0
2. Liczba łózek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łózek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 5 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy komórke organizacyjna stanowiacy czesc VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 005
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujacy specjalnosc komórki organizacyjnej, stanowiacy czesc VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 1302
Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.3 Rehabilitacja ambulatoryjna
33 Rehabilitacja medyczna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna, w której dziala komórka organizacyjna, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczecia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez komórke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakonczenia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 2005-12-27
Rubryka 13. Liczba łózek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łózek ogółem 0
2. Liczba łózek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łózek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 6 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Poradnia Stomatologiczna
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy komórke organizacyjna stanowiacy czesc VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 006
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujacy specjalnosc komórki organizacyjnej, stanowiacy czesc VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 1800
Poradnia stomatologiczna
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.3.2 Leczenie stomatologiczne
77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna, w której dziala komórka organizacyjna, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczecia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez komórke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakonczenia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 2002-10-15
Rubryka 13. Liczba łózek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łózek ogółem 0
2. Liczba łózek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łózek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 7 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy komórke organizacyjna stanowiacy czesc VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 007
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujacy specjalnosc komórki organizacyjnej, stanowiacy czesc VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 7100
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.4.1 Badania laboratoryjne
10 Diagnostyka laboratoryjna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna, w której dziala komórka organizacyjna, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczecia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 1998-10-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez komórke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakonczenia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 2005-12-27
Rubryka 13. Liczba łózek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łózek ogółem 0
2. Liczba łózek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łózek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 8 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Przychodnia Uzdrowiskowa
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica ul. Cervi
2. Numer domu 14
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 58-560
5. Miejscowosc Jelenia Góra
6. Numer telefonu 75 75-52064 do 68 wew. 4028
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej sekretariat_agat@wp.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.sanatorium-agat.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podzialu terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 0261011
Rubryka 6. Numer REGON zakladu leczniczego (14-znakowy) 23008105500036
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujacy komórke organizacyjna stanowiacy czesc VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 008
Rubryka 8. Zakres swiadczen zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujacy specjalnosc komórki organizacyjnej, stanowiacy czesc VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 1330
Dział (pracownia) balneoterapii
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiacy czesc IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiacy czesc X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.3 Rehabilitacja ambulatoryjna
33 Rehabilitacja medyczna
2
HC.2.3 Rehabilitacja ambulatoryjna
38 Balneologia i medycyna fizykalna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujacy jednostke organizacyjna, w której dziala komórka organizacyjna, stanowiacy czesc V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 02
Rubryka 10. Data rozpoczecia dzialalnosci przez komórke organizacyjna 2005-12-27
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania dzialalnosci przez komórke organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakonczenia dzialalnosci przez komórke organizacyjna Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łózek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łózek ogółem 0
2. Liczba łózek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łózek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łózek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0Lista wpisów archiwalnych:

Menu