You are viewing an old revision of this post, from 4 lipca 2018 o 09:47:23. See below for differences between this version and the current revision.

Zarządzenie nr 15 MSWiA z dnia 20.04.2017 w sprawie nadania statutu, Statut

Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny

Cennik

Sanatorium wpisane jest także do:

  • rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia (księga rejestrowa nr 99-00289),
  • rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (nr Z/OR/02/0009/08; Z/OD/02/004/08),
  • Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) pod nr 0000073201

 


Lista wpisów archiwalnych: